Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez R11 Automation Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, będącego Administratorem Danych Osobowych.

2. Z kim może Pani/Pan skontaktować się w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych?

Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod numerem tel.: +48 515 968 270 lub adresem e-mail: office@r11automation.com

3. Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.

4. Komu przekazywane są Pani/Pana dane?

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;

5. Jak długo Pani/Pana dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonej rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 18 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;

6. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
  • prawo żądania sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia swoich danych (art. 17 RODO),
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. I lit. f) RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Czy musi Pani/Pan podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

8. Czy dokonujemy profilowania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.