Polityka Prywatności


Celem niniejszej Polityki jest przekazanie informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego firmy R11 Automation Sp.z.o.o (dalej jako: Serwis). Szanując prywatność Użytkowników naszego Serwisu dbamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa ich danych osobowych, udostępnionych nam przez Serwis.

Serwis/ Firma R11 Automation Sp. z. o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Użytkownicy serwisu będą informowani o aktualizacjach polityki.

Poniżej przestawiamy zasady ochrony danych osobowych, wdrożone w naszej firmie, a opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Właścicielem Serwisu, a tym samym Administratorem Danych Osobowych w ramach świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu – w rozumieniu RODO, jest R11 Automation Sp. z. o. o. (dalej jako: „ADO/ Administrator Danych Osobowych”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23.

Gromadzone dane osobowe

Korzystając z naszego Serwisu, przekazujesz nam dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, w jakich sytuacjach dochodzi do przekazania nam Twoich danych i w jakim zakresie:
  • Kontakt przez formularz kontaktowy w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, dane podane w treści wiadomości.
  • Kontakt w sprawie rekrutacji w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane zawarte w CV lub liście motywacyjnym, dane podane w treści wiadomości.
Podanie wyżej wymienionych danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie w powyższych przypadkach będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji określonej usługi.

Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych

Za pośrednictwem Serwisu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
OKRES PRZETWARZANIA
Odpowiedź na zapytanie
(formularz kontaktowy)
Zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu bądź zgłoszenia sprzeciwu/wycofania wyrażonej wcześniej zgody.
Działania marketingowe
Zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu bądź zgłoszenia sprzeciwu/wycofania wyrażonej wcześniej zgody.
Ustalanie, dochodzenie, obsługa roszczeń lub obrona przed nimi
Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
Wybór kandydata do pracy i przeprowadzenie procesu rekrutacji (zatrudnienie nowego pracownika)
Zgoda kandydata, którego dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wycofania wyrażonej wcześniej zgody.
Nawiązanie kontaktu w celu zaoferowania pracy lub współpracy
Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
Zaoferowanie pracy lub współpracy zgodnej z profilem zawodowym i wcześniejszymi preferencjami (przyszłe rekrutacje)
Zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania nie dłużej niż 18 miesięcy lub do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody.
Przekazanie danych kontaktowych naszym partnerom biznesowym, którzy mogą być zainteresowani kandydaturą
Zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Zgoda na przekazanie kandydatury partnerom biznesowym.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe, pozyskane na pośrednictwem Serwisu, mogą być przekazywane innym podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i nasze żądanie. Dotyczy to podmiotów współpracujących z nami na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych – w szczególności podmiotów oferujących miejsca pracy (dotyczy danych uzyskanych w drodze rekrutacji), instytucji finansowych (gównie instytucji bankowych i ubezpieczeniowych) oraz innych podmiotów – kontrahentów administratora, m.in. dostawców usług IT w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług, dostawców usług prawnych i doradczych, windykacyjnych w zakresie dochodzenia należnych roszczeń, a także dostawców innych usług w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Ponadto informujemy, że odbiorcami Twoich danych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Uprawnienia użytkowników serwisu w zakresie przetwarzania ich danych

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Tobie praw, wynikających z art. 12-23 RODO, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych;
  • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
  • prawo do usunięcia Twoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  • prawo do przeniesienia Twoich danych do innego administratora;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych – dotyczy wyłącznie przetwarzania opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie za pomocą adresu e-mail: office@r11automation.com

Ponadto, możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.- https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Bezpieczeństwo Twoich danych

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych – stosujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG), tzw. krajów trzecich.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.